توضیحات


هزینۀ پیامک‌های ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده خواهد شد.
هزینۀ پیامک‌های ارسال نشده به حساب کاربر بازگردانده خواهد شد.
هیچ محدودیتی برای تعداد پیامک‌های ارسالی از سامانه وجود ندارد.
تعرفه پیامک 90ریال ثابت می باشد چنانچه میزان ارسال وخرید به حد بالای برسد تعرفه کاهش پیدا میکند.